КЗ 'Сосницький навчально-реабілітаційний центр' Чернігівської обласної ради

 

Посадові інструкції
«Погоджено»

Голова ПК___________            

Дата: «____»____________20____р.

                                «Затверджую»

Директор школи__________________

Дата: «____» ______________20____р.

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

1. Відповідає за:

·· Реалізацію постанов уряду, виконання наказів, розпоряджень, інструкцій Міністерства освіти і його органів на місцях;

· Успішну діяльність усієї школи в цілому по вихованню і навчанню учнів, зміцненню їхнього здоров’я і фізичного розвитку;

· Своєчасне і якісне перспективне і поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;

· Комплектування школи працівниками і учнями;

· Підвищення ділової кваліфікації всіх працівників школи, курсової підготовки, організацію їх самоосвіти;

· Здійснення всеобучу і профорієнтаційну роботу;

· Виконання навчальних планів і програм, якість знань учнів;

· Впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в діяльність школи, організацію творчої роботи педагогів;

· Здійснення принципів наукової організації праці всіма працівниками школи;

· Дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов;

· · Створення сприятливих умов для навчально-виховної роботи, застосування технічних засобів навчання, забезпечення техніки безпеки, додержання в школі санітарно-гігієнічного режиму;

· Зразковий стан господарства школи, правильне використання навчально-матеріальної бази, економне і доцільне витрачання кредитів;

· Здійснення зв’язку школи з органами освіти, громадськими організаціями;

·· Своєчасну звітність про роботу школи.

2. Контролює та керує:

а) безпосередньо:

· Діяльністю своїх заступників по навчальній та виховній роботі, військового керівника;

· Роботою заступника директора по господарській частині і діяльністю всього адміністративно-управлінського персоналу;

· Роботою педагогічної ради школи;

·  Діяльністю класних керівників;

· Роботою бібліотекаря шкільної бібліотеки;

· Роботою з батьками;

· Роботою груп продовженого дня;

· Кошторисно-фінансовою діяльністю;

б) опосередковано:

· Вчителями інших навчальних предметів (через заступників по навчальній роботі);

· Роботою обслуговуючого персоналу (через заступника директора по господарській частині).

3. Організовує:

а) безпосередньо:

· Виконання постанов уряду про школу, наказів, розпоряджень і вказівок Міністерства освіти та його органів на місцях;

· Підбір і розстановку працівників школи, розподіл між ними службових обов’язків;

· Планування роботи школи в цілому та її окремих ділянок;

· Роботу педагогічної ради;

· Підвищення ділової кваліфікації працівників школи;

б) опосередковано:

· Виконання навчальних планів і програм, перевірку якості знань учнів, проведення уроків (через заступників по навчальній роботі);

· Проведення позакласної і позашкільної роботи з учнями (через заступника цієї роботи і класних керівників);

· Впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в практику роботи педагогів;

· Створення і правильне використання навчально-матеріальної бази.

4. Погоджує свою роботу з:

· комітетом профспілки;;

· Відповідним відділом освіти.

5. Веде облік:

· Особового складу працівників школи, а також учнів (первинний облік при допомозі діловода);

· Бланків атестатів, свідоцтв, похвальних грамот та інших документів;

· Прибуття працівників школи на роботу (за допомогою своїх заступників);

· Виконання загальношкільного плану роботи;

· Успішності учнів і стану відвідування ними навчальних занять (разом із заступниками по навчальній роботі);

· Виконання заходів, прийнятих педагогічною радою, загальними зборами колективу тощо;

· Забезпечення школи навчально-матеріальною базою за даними осіб, які відповідають за неї;

· Виконання кошторису школи.

6. Звітує:

· Про стан навчально-виховної, фінансово-господарської роботи перед відповідним відділом освіти;

· Про роботу школи перед місцевими органами.

7. Складає і підписує:

· Загальні документи, що регулюють роботу школи;

· Накази, розпорядження по школі;

· Аналізи уроків, пропозиції щодо їх поліпшення;

· Листи школи (офіційні), відповіді на листи батьків та інших громадян;

· Документи про успішність і поведінку учнів;

· Протоколи засідань педагогічної ради;

· Інформації і довідки школи;

· Статистичні звіти і фінансові документи;

· Трудові книжки працівників школи;

· Акти прийому і передачі школи, фінансово-господарських ревізій;

· Перспективний, річні й тижневі плани роботи школи (в складанні бере участь заступник);

· Затверджує розклад уроків, календарний план заходів та інші документи, складенні заступниками директора по навчальній та виховній роботі, заступником директора по господарській частині.

8. Користується правами:

· Приймати на роботу і звільняти педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу та визначає їх функціональні обов’язки;

· Вживати заходів заохочення і стягнення до працівників школи, учнів;

· Представляти працівника школи до нагород;

· Представляти школу перед громадськістю;

· Затверджувати структуру і штатний розклад школи;

· Складати угоди, відкривати рахунки в установах банків;

· Розпоряджатися в установленому порядку шкільним майном і коштами

 

 

 

Погоджено»

Голова ПК___________              

Дата: «____»____________20____р.

                                «Затверджую»

Директор школи__________________

Дата: «____» ______________20____р.

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1   Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної  характеристики заступника директора закладу освіти. Під час розробки Інструкції враховувалися рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти України.

1.2.    Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї завідувачем районним відділом освіти. На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступника директора школи з навчально-виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на вчителя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.3    Заступник директора з навчально-виховної роботи повинен мати вишу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах.

1.4 Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.5. 3аступнику директора школи з навчально-виховної роботи безпосередньо підпорядковуються: вчителі - предметники, класні керівники, педагог-організатор.

1.6.У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної  роботи керується Конституцією України, Законом України "Про освіту, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією, трудовим договором .

Заступник директора школи з навчально-виховної  роботи дотримується Конвенції про права дитини.

 

ІІ. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності заступника директора школи з  навчально-виховної роботи є :

2.1. Організація навчально-виховного процесу в школі, управління ним і контроль за розвитком цього процесу.

2.2. Методичне керівництво педагогічним колективом.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

2.4.Організацією отримання ПЗСО неповнолітніми та працевлаштування випускників.

 

ІІІ. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Організовує поточне  планування діяльності педагогічного колективу.

3.2. Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм.

3.3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховною процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує  їхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує роботу з підготовки й проведення державної підсумкової атестації.

3.6. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного процесу.

3.7.  Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці  інноваційних програм і технологій.

3.8. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів.

3.9. Складає розклад навчальних занять і забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.

3.10. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів, іншої документації.        

3.11. Здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів, веде списки мікрорайону.

 3.12. Контролює дотримання учнями правил для учнів.

 3.13. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методоб’єднань, творчих груп, підвищує свою кваліфікацію.

3.14.   Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу,  бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.15.   Бере участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних та інших працівників школи, керує атестацією вчителів з опікуваних предметів.

3.16.   Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу вчителів.

3.17.  Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів, поповнення бібліотеки науково-методичною, художньою,  навчальною літературою,  фаховими газетами та журналами.

3.18.  Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці.

3.19.  Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями за наявності обладнаних для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.

3.20. Бере участь у розробці і періодичному перегляді (не менше одного разу на п’ять років) інструкції з охорони праці, а також розділів, що стосуються вимог безпеки життєдіяльності,  в медичних вказівках до виконання практичних і лабораторних робіт.

3.21. Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію  у відповідному журналі.

 3.22. Визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді й вулиці, пожежної безпеки.

 3.23. 3дійснює спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного користування навчальними приладами та обладнанням, хімічними  реактивами наочними посібниками шкільними меблями та їх зберіганням. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення навчального обладнання, приладів, не передбачених типовим переліком,  тому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту—дозволу;  зупиняє навчальний процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров'я працівників і учнів умови.

3.24 .3ясовує  обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями

3.25.Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громодянскому статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях

3.26. постійно працює над вдосконаленням власної інформаційної компетентності; застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній управлінській діяльності;

3.27. організовує роботу щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання;.

3.28.Надає учнівським колективам допомогу у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших   заходів.

3.29. Проходить періодичні медичні обстеження.

 

IV. ПРАВА:

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи має право в межах своєї компетенції:

4.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчителеві під час заняття).

4.2. Давати обов'язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим йому працівникам.

4.3. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи .

4.4.  Вносити в разі потреби тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи і класи для проведення спільних занять.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора школи з НВР несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

5.2. За застосування (в тому числі одноразове) методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психологічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора школи з навчально-виховної роботи може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу заступник директора школи з навчально-виховної роботи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки заступник директора школи з НВР несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим чи цивільним законодавством.

 

VІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ.

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

6.1.  Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та семестр.

6.3. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового і організаційно

методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи.

6.5. Виконує обов'язки директора школи в період тимчасової його відсутності. Виконання обов'язків директора здійснюється відповідно до трудового законодавства і Статуту школи на підставі наказу директора чи наказу керівника органу управління освітою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено»

Голова ПК:___________________

Дата: «____» _____20____р.

                       «Затверджую»

                          Директор школи:__________________

                          Дата: «____» ______________20____р.

 

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ УЧИТЕЛЯ


Організовує:

 • навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.
 • стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.
 • забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.
 • проведення уроків й інших навчальних занять в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.
 • реалізацію прийнятих в школі освітніх програм відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.
 • інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
 • вивчення учнями правил охорони праці.
 • умови для дотримання законних прав і свобод учнів.
 • індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає.

Забезпечує

 • рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.
 • виконання правил і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.
 • оперативне повідомлення керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
 • покращення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.
 • допуск на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.
 • заміну на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно за розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.
 • дотримування Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.
 • підготовку до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.
 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя .
 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.
 • збереження обладнання, інвертаря, матеріалів, навчальних посібників, тощо, виховання в учнів бережливе ставлення до майна навчального-виховного закладу.

Здійснює

 • вивчення індивідуальні особливості школярів, сприяння розвитку їхніх здібностей, талантів.
 • контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.
 • ведення в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.
 • чергування по школі відповідно графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.
 • постійний зв’язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).
 • періодичне медичне обстеження.
 • роботу в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, у період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
 • захисти учнів від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, запобігання шкідливим звичкам учнів, пропагування здорового способу життя.
 • виконання рішення педради, нарад, шкільних комісій, наказів і розпоряджень адміністрації.
 • персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, інших заходів в школі (категорично забороняється виставляти учнів із класу під час уроків).


Бере участь:

 • у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.
 • у діяльності методичного об’єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.
 • у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.
 • у засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.
 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;
 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;
 • в обов’язкових планових загальношкільних заходах,

Має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
 • захист професійної честі й гідності.
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.
 • захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
 • вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.
 • підвищення своєї кваліфікації.
 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
 • давання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом, і Правилами внутрішнього розпорядку школи.
 • розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

Розробляє:

 • річний (по семестрово) календарний план роботи, затверджений директором та поурочні плани роботи.
 • самостійне планування діяльності, яка визначена його посадовими обов’язками.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи, заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 

 

«Погоджено»

Голова ПК___________              

Дата: «____»____________20____р.

                                «Затверджую»

Директор школи__________________

Дата: «____» ______________20____р.

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ВИХОВАТЕЛЯ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя, затвердженої ______________. Під час складання Інструкції враховано також рекомендації з організації служби охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти України.

1.2. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Вихователь повинен мати вищу чи середню спеціальну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).
1.4. Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.
1.5. У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.

 

2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямами діяльності вихователя є:
2.1.Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.
2.2.Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій за ним групі.

 

3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Вихователь виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Планує, організовує та здійснює виховання учнів.

3.2. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

3.3. Використовує різноманітні прийоми, методи і засоби виховання та навчання школярів.

3.4. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей.

3.5. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров'я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізіологічному розвитку.

3.6. Приймає дітей у встановленому порядку від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учнями режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, роботи спортивних секцій, гуртків та інших об'єднань за інтересами.
3.7. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.

3.8. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.

3.9. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взаємини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.

3.10. Забезпечує в стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.

3.11. Веде у встановленому порядку документацію і звітність.

3.12. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.13. Проходить періодичний медичний огляд.

3.14. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.

3.15. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя.

3.16. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил техніки безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.

3.17. Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає за ходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.18. Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов здійснення освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

3.19. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.20. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

 

4. ПРАВА

Вихователь має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання своїх пояснень.
4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.

4.7. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначених відповідними правилами.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Вихователь несе відповідальність за життя і здоров'я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Вихователь:
6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вихователів на умовах погодинної оплати.
6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Одержує від директора школи та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками і батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та вчителями школи.

 

 

«Погоджено»

Голова ПК:____________

Дата: «____»____________20____р.

                                                   «Затверджую»

                                                    Директор школи:__________________

                                                     Дата: «____» ______________20____р.

 

 

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУЮЧОГО КАБІНЕТОМ

Відповідає за:

 • чистоту, естетичний та санітарний стан кабінету і підсобних приміщень;
 • стан збереження в належному вигляді шкільних парт, стільців та інших меблів кабінету;
 • безпечний стан учнівських робочих місць, приладів, інструментів;
 • систематичне проведення первинного і періодичного інструктажу з лаборантами і учнями та відповідне їх оформлення в журналі;
 • перевірку знань, а також виконання лаборантами та учнями правил і інструкцій з техніки безпеки;
 • щорічну розробку заходів з охорони праці для включення їх в плани і угоду з охорони праці.
 • за стан зберігання матеріальних цінностей у ввіреному йому кабінеті;

Здійснює:

 • інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:
 • виконання постанов, розпоряджень і наказів МО України та іншого законодавства і профспілкових органів з питань охорони праці;
 • оформлення кабінету, погоджуючи з адміністрацією та залучаючи до цієї роботи учнів, батьків, громадські організації;
 • відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час занять які він проводить;
 • оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;
 • періодичне медичне обстеження;
 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;
 • складання поточного та перспективного планів роботи кабінету, планує обновлення матеріальної бази наочностей, навчальних посібників; подає заявку адміністрації школи на придбання необхідного обладнання для проведення лабораторних, практичних робіт, демонстраційних дослідів;
 • складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснення нагляду за їх виконанням;
 • створення всіх необхідних умов забезпечення безпечних умов навчання, проведення лабораторних занять та інших робіт тільки при наявності відповідного обладнання, яке вимагається правилами і нормами охорони праці;
 • за розпорядженням адміністрації закупку необхідного обладнання для кабінету;
 • контроль обладнання з протипожежної безпеки, медичних та індивідуальних засобів захисту, а також поновлює наочну агітаціюз питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

Бере участь:

 • у роботі педагогічної ради школи;
 • у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

Має право на:

 • не допускати проведення занять, пов’язаних із небезпекою для життя і здоров’я учнів і працівників школи, з повідомленням про це директора школи чи заступника директора з навчально-виховної роботи;
 • участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи;
 • захист професійної честі й гідності;
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку;
 • проходження атестації кабінету на добровільній основі;

Забезпечує:

 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

Погоджує: свою роботу з директором школи та заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

 

 

 

 Создан 08 окт 2011